vineri, 20 septembrie 2013

Evaluarea naţională 2014 - calendar

TESTE ON-LINE PENTRU EXAMENE ŞI CONCURSURI
CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A
EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ABSOLVENȚII
CLASEI A VIII-A
ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014
13 iunie 2014        Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
16-18 iunie 2014   Înscrierea la Evaluarea Naţională
23 iunie 2014       Limba şi literatura română - probă scrisă
24 iunie 2014       Limba şi literatura maternă - probă scrisă
25 iunie 2014        Matematica - probă scrisă
27 iunie 2014        Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
27 iunie 2014        Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)
28 iunie-30 iunie 2014  Rezolvarea contestaţiilor
1 iulie 2014        Afişarea rezultatelor finale după contestaţii


 Programa de limba română rămâne neschimbată (Anexa nr. 3 la OMECTS nr. 4801/31.VIII. 2010). 

marți, 17 septembrie 2013

Calendarul examenului de bacalaureat 2014

TESTE ON-LINE PENTRU EXAMENE ŞI CONCURSURIAnexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 4923/29.08.2013, privind organizarea  şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2014


Sesiunea iunie-iulie 2014

26 – 30 mai 2014
Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
30 mai 2014  
Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
10 - 12 iunie 2014
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
11 - 13 iunie 2014
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare
orală în limba maternă – proba B
16 – 20 iunie 2014
Evaluarea competenţelor digitale – proba D
23 - 27 iunie 2014
Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
30 iunie 2014  
Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
1 iulie 2014  
Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
2 iulie 2014  
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
4 iulie 2014  
Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
7 iulie 2014  
Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
7 iulie 2014
Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
8 -10 iulie 2014  
Rezolvarea contestaţiilor
11 iulie 2014  
Afişarea rezultatelor finale
  


Sesiunea august-septembrie 2014

14 – 18 iulie 2014
Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
18-19 august 2014  
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
18-19 august 2014  
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
19 -20 august 2014  
Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
21 - 22 august 2014  
Evaluarea competenţelor digitale – proba D
25 august 2014  
Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
26 august 2014  
Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
27 august 2014  
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
29 august 2014
Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
1 septembrie 2014  
Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
2-3 septembrie 2014
Rezolvarea contestaţiilor
4 septembrie 2014  
Afişarea rezultatelor finale
 

Programele de limba română pentru toate filierele şi profilele şi profilurile

luni, 2 iulie 2012

Tematica probei de limba română - admitere 2012 Facultatea de Drept Iaşi

TESTE ON-LINE PENTRU EXAMENE ŞI CONCURSURI


TEMATICĂ
ÎN VEDEREA VERIFICĂRII CUNOŞTINŢELOR DE LIMBA ROMÂNĂ
Acestea se verifică şi probează prin intermediul unui test-grilă elaborat la nivelul de pregătire al unui absolvent de liceu, pe baza unei bibliografii accesibile.
Elementele supuse verificării se referă la următoarele aspecte: • 1. LEXICAL-SEMANTIC

 • - identificarea sensurilor corecte ale unor cuvinte;
  - recunoaşterea relaţiilor de sinonimie, antonimie, omonimie şi paronimie dintre cuvinte;
  - identificarea şi utilizarea adecvată, în contexte variate, a sinonimelor, antonimelor, omonimelor şi paronimelor unor cuvinte;
  - identificarea, în serii de sinonime, a cuvintelor neologice;
  - recunoaşterea apartenenţei unor cuvinte la fondul principal sau la masa vocabularului. • 2. GRAMATICAL

 • - identificarea formei corecte de gen, număr şi caz a unor substantive;
  - utilizarea adecvată a formelor articulate;
  - identificarea formei corecte de feminin a unor adjective;
  - recunoaşterea adjectivelor fără grade de comparaţie;
  - identificarea formelor corecte ale adjectivului pronominal de întărire, ale adjectivului pronominal demonstrativ de identitate, respectiv ale adjectivului pronominal negativ;
  - identificarea formelor corecte – cu, respectiv fără sufix flexionar – ale unor verbe;
  - diferenţierea semantică a formelor verbale cu sau fără sufix;
  - identificarea greşelilor constând în trecerea de la o conjugare la alta. • 3. FONETIC ŞI ORTOGRAFIC

 • - accentuarea corectă a cuvintelor;
  - recunoaşterea dubletelor accentuale;
  - identificarea formelor corecte din punct de vedere ortografic;
  - corespondenţa ortografie – ortoepie.
  Întrebările vizează chestiuni necontroversate, a căror rezolvare corectă decurge din cunoaşterea principiilor actualei norme literare româneşti probând capacităţile pe care le au candidaţii în ceea ce priveşte:
  a) definirea şi corecta utilizare a feluritelor cuvinte şi forme,
  b) distingerea între diferitele posibilităţi pe care limba le oferă şi felul în care norma literară le actualizează - la nivel lexical-semantic, gramatical şi fonetic,
  c) explicarea în mod corect a soluţiilor pentru care s-a optat, testul urmăreşte să ofere o imagine corectă şi reală asupra bunei cunoaşteri şi stăpâniri a limbii române şi asupra deprinderilor de a utiliza corect norma literară contemporană.

  Programa de limba română, admiterea 2012 - Academia Forţelor Terestre Sibiu

  LIMBA ROMÂNĂ ŞI COMUNICARE
  Niveluri de constituire a mesajului
  Notă: Conţinuturile de mai jos vizează:
  – aplicarea, în diverse situaţii de comunicare, a normelor ortografice, ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice;
  – aplicarea cunoştinţelor de limbă, inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial, în exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau la prima vedere.
  Nivelul fonetic
  – pronunţii corecte/incorecte ale neologismelor;
  – hiat, diftong, triftong; accent;
  – cacofonia; hipercorectitudinea;
  – pronunţarea/lectura nuanţată a enunţurilor (ton, pauză, intonaţie).
  Nivelul lexico-semantic
  – variante lexicale;
  – câmpuri semantice;
  – erori semantice: pleonasmul, tautologia, confuzia paronimică;
  – derivate şi compuse (prefixe, sufixe, prefixoide, sufixoide),
  schimbarea categoriei gramaticale;
  – relaţii semantice (polisemie; sinonimie, antonimie, omonimie);
  – sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor);
  – unităţi frazeologice (locuţiuni şi expresii);
  – interpretarea sensului cuvintelor în context;
  – câmpuri semantice şi rolul acestora în interpretarea mesajelor
  scrise şi orale;
  – etimologia populară, hipercorectitudinea;
  – sensul cuvintelor în context; sens denotativ şi sens conotativ.
  Nivelul morfosintactic
  – forme flexionare ale părţilor de vorbire (pluralul substantivelor, articularea substantivelor, forme cazuale; forme flexionare ale verbului; adjective fără grade de comparaţie; numerale etc.); valori
  expresive ale părţilor de vorbire; mijloace lingvistice de realizare a subiectivităţii vorbitorului;
  – elemente de acord gramatical; (între predicat şi subiect – acordul logic, acordul prin atracţie; acordul atributului cu partea de vorbire determinată;
  – elemente de relaţie (prepoziţii, conjuncţii, pronume/adjective pronominale relative, adverbe relative);
  – valori stilistice ale coordonării şi subordonării în frază;
  – anacolutul.
  Nivelul ortografic şi de punctuaţie
  – norme ortografice şi de punctuaţie în constituirea mesajului scris (scrierea corectă a cuvintelor, scrierea cu majusculă, despărţirea cuvintelor în silabe, folosirea corectă a semnelor de ortografie şi
  de punctuaţie);
  – rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise.
  Nivelul stilistico-textual
  – registre stilistice (standard, colocvial, specializat etc.) adecvate
  situaţiei de comunicare;
  – coerenţă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă;
  – tipuri de texte şi structura acestora: narativ, descriptiv, informativ,
  argumentativ;
  – stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare;
  – limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular,
  limbaj regional, limbaj arhaic; argou, jargon;
  – stil direct, stil indirect, stil indirect liber;
  – rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice în constituirea
  sensului;
  – rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor.
  NOTĂ: Programa de examen este elaborată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. Conform adreselor M.Ed.C. nr. 48.871/ 23 noiembrie 2005 şi nr. 31.641/ 3 mai 2006, începând cu anul şcolar 2006-2007 „respectarea normelor prevăzute în ediţia a II-a a
  Dicţionarului ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM) este obligatorie“.

  TESTE ONLINE PENTRU ADMITEREA LA ACADEMIA FORTELOR TERESTRE SIBIU

  Probele admiterii 2012 - Academia Forţelor Terestre Sibiu

  Probele admiterii
  Art. 22. Candidaţii pot susţine probele admiterii numai la un singur domeniu de studii universitare de licenţă şi un singur beneficiar.
  Art. 23. (1) Admiterea se desfăşoară prin probe scrise la următoarele discipline, după cum urmează:
  Pentru domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică:
  Proba I – Limba engleză – test-grilă, 90 de minute;
  Proba a II-a – Matematică, Psihologie – test-grilă, 3 ore.
  Pentru domeniul de licenţă Ştiinţe administrative:
  Proba I – Limba engleză – test-grilă, 90 de minute;
  Proba a II-a – Psihologie, Limba română şi comunicare – test-grilă, 3 ore.
  (2) Programele disciplinelor de concurs şi manualele şcolare valabile pentru admitere sunt cele prevăzute pentru examenul de bacalaureat, sesiunea 2012, conform Anexei nr. 1.

  Admitere 2012 - Academia Forţelor Terestre Sibiu

  GRAFICUL-CADRU
  PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
  DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
  ÎN ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU“ SIBIU

  Sesiunea I, iulie 2012
  Prezentarea candidaţilor 30.07.2012 până la ora 18.00
  – Proba I – Limba engleză – test-grilă 31.07.2012, ora 10.00
  Afişarea rezultatelor 31.07.2012, până la ora 22.00
  – Proba a II-a 01.08.2012, ora 09.00
  Afişarea rezultatelor 01.08.2012, până la ora 24.00
  Afişarea rezultatelor finale 01.08.2012, până la ora 24.00

  Confirmarea ocupării locurilor de către candidaţi până la 03.09.2012

  Sesiunea a II-a, august 2012
  Prezentarea candidaţilor 19.08.2012 până la ora 16.00
  – Proba I – Limba engleză – test-grilă 20.08.2012, ora 10.00
  Afişarea rezultatelor 20.08.2012, până la ora 22.00
  – Proba a II-a 21.08.2012, ora 09.00
  Afişarea rezultatelor 21.08.2012, până la ora 24.00
  Afişarea rezultatelor finale 21.08.2012, până la ora 24.00

  Confirmarea ocupării locurilor de către candidaţi până la 03.09.2012
  NOTĂ:
  Sesiunea a II-a se organizează numai pentru locurile neocupate în urma desfăşurării sesiunii I a
  concursului.

  duminică, 5 februarie 2012

  Olimpiada la limba şi literatura română 2011-2012

  Ministerul a publicat în sfârşit calendarul olimpiadelor naţionale şcolare pentru 2011-2012. Iată datele pentru limba şi literatura română.
  Clasele V-VIII
  Etapa locală: februarie 2012
  Etapa judeţeană: 3 martie 2012
  Etapa naţională:2 - 6 aprilie 2012, Tg. Jiu, Gorj

  Clasele IX - XII
  Etapa locală: februarie 2012
  Etapa judeţeană: 3 martie 2012
  Etapa naţională:2 - 6 aprilie 2012, Piteşti, Argeş.