miercuri, 27 mai 2015

Evaluarea naţională 2015 - calendar

TESTE ON-LINE PENTRU EXAMENE ŞI CONCURSURICALENDARUL DE DESFĂŞURARE 

A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A
ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015
         13 iunie 2015         Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
         15-17 iunie 2015    Înscrierea la Evaluarea Naţională
         22 iunie 2015         Limba şi literatura română - probă scrisă
         23 iunie 2015         Limba şi literatura maternă - probă scrisă
         24 iunie 2015         Matematica - probă scrisă
         26 iunie 2015         Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
         26 iunie 2015         Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)
         27 -29 iunie 2015   Rezolvarea contestaţiilor
         30 iunie 2015         Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

Calendarul examenului de bacalaureat 2015

TESTE ON-LINE PENTRU EXAMENE ŞI CONCURSURICALENDARUL
examenului de bacalaureat național – 2015
Sesiunea iunie-iulie 2015

25 – 29 mai 2015
Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
29 mai 2015  
Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
8 - 10 iunie 2015
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
10 - 12 iunie 2015
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare
orală în limba maternă – proba B
15 – 19 iunie 2015
Evaluarea competenţelor digitale – proba D
22 - 26 iunie 2015
Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
29 iunie 2015  
Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
30 iunie 2015  
Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
1 iulie 2015  
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
3 iulie 2015  
Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
6 iulie 2015  
Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
6 iulie 2015
Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
7 - 9 iulie 2015  
Rezolvarea contestaţiilor
10 iulie 2015  
Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2015

13 – 17 iulie 2015
Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
17-18 august 2015  
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
17-18 august 2015  
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
18 -19 august 2015  
Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
20 - 21 august 2015  
Evaluarea competenţelor digitale – proba D
24 august 2015  
Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
25 august 2015  
Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
26 august 2015  
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
28 august 2015
Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
31 august 2015  
Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
1-2 septembrie 2015
Rezolvarea contestaţiilor
3 septembrie 2015  
Afişarea rezultatelor finale

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice

vineri, 20 septembrie 2013

Evaluarea naţională 2014 - calendar

TESTE ON-LINE PENTRU EXAMENE ŞI CONCURSURI
CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A
EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ABSOLVENȚII
CLASEI A VIII-A
ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014
13 iunie 2014        Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
16-18 iunie 2014   Înscrierea la Evaluarea Naţională
23 iunie 2014       Limba şi literatura română - probă scrisă
24 iunie 2014       Limba şi literatura maternă - probă scrisă
25 iunie 2014        Matematica - probă scrisă
27 iunie 2014        Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
27 iunie 2014        Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)
28 iunie-30 iunie 2014  Rezolvarea contestaţiilor
1 iulie 2014        Afişarea rezultatelor finale după contestaţii


 Programa de limba română rămâne neschimbată (Anexa nr. 3 la OMECTS nr. 4801/31.VIII. 2010). 

marți, 17 septembrie 2013

Calendarul examenului de bacalaureat 2014

TESTE ON-LINE PENTRU EXAMENE ŞI CONCURSURIAnexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 4923/29.08.2013, privind organizarea  şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2014


Sesiunea iunie-iulie 2014

26 – 30 mai 2014
Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
30 mai 2014  
Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
10 - 12 iunie 2014
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
11 - 13 iunie 2014
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare
orală în limba maternă – proba B
16 – 20 iunie 2014
Evaluarea competenţelor digitale – proba D
23 - 27 iunie 2014
Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
30 iunie 2014  
Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
1 iulie 2014  
Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
2 iulie 2014  
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
4 iulie 2014  
Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
7 iulie 2014  
Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
7 iulie 2014
Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
8 -10 iulie 2014  
Rezolvarea contestaţiilor
11 iulie 2014  
Afişarea rezultatelor finale
  


Sesiunea august-septembrie 2014

14 – 18 iulie 2014
Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
18-19 august 2014  
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
18-19 august 2014  
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
19 -20 august 2014  
Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
21 - 22 august 2014  
Evaluarea competenţelor digitale – proba D
25 august 2014  
Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
26 august 2014  
Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
27 august 2014  
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
29 august 2014
Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
1 septembrie 2014  
Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
2-3 septembrie 2014
Rezolvarea contestaţiilor
4 septembrie 2014  
Afişarea rezultatelor finale
 

Programele de limba română pentru toate filierele şi profilele şi profilurile

luni, 2 iulie 2012

Tematica probei de limba română - admitere 2012 Facultatea de Drept Iaşi

TESTE ON-LINE PENTRU EXAMENE ŞI CONCURSURI


TEMATICĂ
ÎN VEDEREA VERIFICĂRII CUNOŞTINŢELOR DE LIMBA ROMÂNĂ
Acestea se verifică şi probează prin intermediul unui test-grilă elaborat la nivelul de pregătire al unui absolvent de liceu, pe baza unei bibliografii accesibile.
Elementele supuse verificării se referă la următoarele aspecte: • 1. LEXICAL-SEMANTIC

 • - identificarea sensurilor corecte ale unor cuvinte;
  - recunoaşterea relaţiilor de sinonimie, antonimie, omonimie şi paronimie dintre cuvinte;
  - identificarea şi utilizarea adecvată, în contexte variate, a sinonimelor, antonimelor, omonimelor şi paronimelor unor cuvinte;
  - identificarea, în serii de sinonime, a cuvintelor neologice;
  - recunoaşterea apartenenţei unor cuvinte la fondul principal sau la masa vocabularului. • 2. GRAMATICAL

 • - identificarea formei corecte de gen, număr şi caz a unor substantive;
  - utilizarea adecvată a formelor articulate;
  - identificarea formei corecte de feminin a unor adjective;
  - recunoaşterea adjectivelor fără grade de comparaţie;
  - identificarea formelor corecte ale adjectivului pronominal de întărire, ale adjectivului pronominal demonstrativ de identitate, respectiv ale adjectivului pronominal negativ;
  - identificarea formelor corecte – cu, respectiv fără sufix flexionar – ale unor verbe;
  - diferenţierea semantică a formelor verbale cu sau fără sufix;
  - identificarea greşelilor constând în trecerea de la o conjugare la alta. • 3. FONETIC ŞI ORTOGRAFIC

 • - accentuarea corectă a cuvintelor;
  - recunoaşterea dubletelor accentuale;
  - identificarea formelor corecte din punct de vedere ortografic;
  - corespondenţa ortografie – ortoepie.
  Întrebările vizează chestiuni necontroversate, a căror rezolvare corectă decurge din cunoaşterea principiilor actualei norme literare româneşti probând capacităţile pe care le au candidaţii în ceea ce priveşte:
  a) definirea şi corecta utilizare a feluritelor cuvinte şi forme,
  b) distingerea între diferitele posibilităţi pe care limba le oferă şi felul în care norma literară le actualizează - la nivel lexical-semantic, gramatical şi fonetic,
  c) explicarea în mod corect a soluţiilor pentru care s-a optat, testul urmăreşte să ofere o imagine corectă şi reală asupra bunei cunoaşteri şi stăpâniri a limbii române şi asupra deprinderilor de a utiliza corect norma literară contemporană.

  Programa de limba română, admiterea 2012 - Academia Forţelor Terestre Sibiu

  LIMBA ROMÂNĂ ŞI COMUNICARE
  Niveluri de constituire a mesajului
  Notă: Conţinuturile de mai jos vizează:
  – aplicarea, în diverse situaţii de comunicare, a normelor ortografice, ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice;
  – aplicarea cunoştinţelor de limbă, inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial, în exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau la prima vedere.
  Nivelul fonetic
  – pronunţii corecte/incorecte ale neologismelor;
  – hiat, diftong, triftong; accent;
  – cacofonia; hipercorectitudinea;
  – pronunţarea/lectura nuanţată a enunţurilor (ton, pauză, intonaţie).
  Nivelul lexico-semantic
  – variante lexicale;
  – câmpuri semantice;
  – erori semantice: pleonasmul, tautologia, confuzia paronimică;
  – derivate şi compuse (prefixe, sufixe, prefixoide, sufixoide),
  schimbarea categoriei gramaticale;
  – relaţii semantice (polisemie; sinonimie, antonimie, omonimie);
  – sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor);
  – unităţi frazeologice (locuţiuni şi expresii);
  – interpretarea sensului cuvintelor în context;
  – câmpuri semantice şi rolul acestora în interpretarea mesajelor
  scrise şi orale;
  – etimologia populară, hipercorectitudinea;
  – sensul cuvintelor în context; sens denotativ şi sens conotativ.
  Nivelul morfosintactic
  – forme flexionare ale părţilor de vorbire (pluralul substantivelor, articularea substantivelor, forme cazuale; forme flexionare ale verbului; adjective fără grade de comparaţie; numerale etc.); valori
  expresive ale părţilor de vorbire; mijloace lingvistice de realizare a subiectivităţii vorbitorului;
  – elemente de acord gramatical; (între predicat şi subiect – acordul logic, acordul prin atracţie; acordul atributului cu partea de vorbire determinată;
  – elemente de relaţie (prepoziţii, conjuncţii, pronume/adjective pronominale relative, adverbe relative);
  – valori stilistice ale coordonării şi subordonării în frază;
  – anacolutul.
  Nivelul ortografic şi de punctuaţie
  – norme ortografice şi de punctuaţie în constituirea mesajului scris (scrierea corectă a cuvintelor, scrierea cu majusculă, despărţirea cuvintelor în silabe, folosirea corectă a semnelor de ortografie şi
  de punctuaţie);
  – rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise.
  Nivelul stilistico-textual
  – registre stilistice (standard, colocvial, specializat etc.) adecvate
  situaţiei de comunicare;
  – coerenţă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă;
  – tipuri de texte şi structura acestora: narativ, descriptiv, informativ,
  argumentativ;
  – stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare;
  – limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular,
  limbaj regional, limbaj arhaic; argou, jargon;
  – stil direct, stil indirect, stil indirect liber;
  – rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice în constituirea
  sensului;
  – rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor.
  NOTĂ: Programa de examen este elaborată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. Conform adreselor M.Ed.C. nr. 48.871/ 23 noiembrie 2005 şi nr. 31.641/ 3 mai 2006, începând cu anul şcolar 2006-2007 „respectarea normelor prevăzute în ediţia a II-a a
  Dicţionarului ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM) este obligatorie“.

  TESTE ONLINE PENTRU ADMITEREA LA ACADEMIA FORTELOR TERESTRE SIBIU